ÅRSMÖTE 2018

Publicerad: 2018-02-05

Kallelse till ÅRSMÖTE

Onsdagen den 28 februari, 2018, kl.19.00 i klubbhuset

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Verksamhet och ekonomi

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2017.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2017.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017.

10. Faställande av medlemsavgifter för år 2018 (oförändrade enligt beslut på höstens extramöte)

Fastställande av övriga avgifter och verksamhetsplan samt budget för

innevarande verksamhets- och räkenskapsår.

11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.

12. Fyllnadsval gällande två (2) vakanser i styrelsen.

Sittande styrelse erbjuder sig att sitta kvar till höstmötet.

a) Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år,

b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två (2) år,

c) En (1) suppleant i styrelsen för en tid av två (2) år, samt beslut om turordningen mellan suppleanterna,

d) Två (2) revisorer jämte suppleant för ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta,

e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en (1) ska utses till ordförande,

f) Ombud till GDF-möte

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande.

 

Direkt efter årsmötet hålls bolagsstämma i Ljungbyheds Golfservice AB

Varmt välkomna! 

Styrelsen Ljungbyheds GK

De handlingar som enligt stadgar ska anslås före årsmötet finns att tillgå i klubbhuset from 2018-02-21 kl.15.00