ÅRSMÖTE HÖST

Publicerad: 2018-11-01

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE HÖST 2018

Torsdagen den 22 november 2018

Kl.19.00 i Klubbhuset

 

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt.

3. Framställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a) Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån.

b) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8. Val av

a) Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år

b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.

c) Två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.

d) Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga.

e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en skall utses till ordförande.

f) Ombud till GDF:s möten.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor (information, diskussion).

 

Varmt Välkomna!

Styrelsen Ljungbyheds GK

De handlingar som enligt stadgar ska anslås före årsmötet finns att tillgå i klubbhuset from 2018-11-15