Årsstämma Ljungbyheds Golfservice AB

Publicerad: 2018-04-06

Klubben kallar till Årsstämma Ljungbyheds Golfservice AB

onsdagen den 25 april kl. 19:00 i klubbhuset, 

monumentvägen 2, Ljungbyhed.

Vi återupptar mötet från § 6 på dagordningen den 28 februari 2018.

Datum: 2018-02-28, återupptas 2018-04-25

Tid: Kl.19.00

Plats: Ljungbyheds GK klubbhus

Bolag: Ljungbyheds Golfservice AB

Organisationsnummer: 556944-0588

 

Styrelsen i Ljungbyheds Golfservice AB, 556944-0588, kallar härmed till årsstämma.

 

Ärenden enligt dagordningen

 1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsman.
 5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 6. Framläggande av årsredovisning.
 7. Framläggande av resultaträkning och balansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda bolagsordningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter fram tills nästa årsstämma.
 11. Stämmans avslutning.

Ljungbyheds Golfservice AB

Styrelsen

VÄLKOMNA!