Avtalet med Perstorp är förlängt.

Publicerad: 2020-10-10

Hej medlemmar!

Vi har nu förlängt avtalet med Perstorp Gk att gälla under 2021.

Klubbmärke             ppGK logga

Avtal mellan Ljungbyheds GK och Perstorps GK.

Bakgrund

Avsikten med detta samarbetsavtal mellan Ljungbyheds GK och Perstorps GK är att öka mervärdet för klubbarnas medlemmar genom att underlätta spel på två banor med helt olika karaktär och vid hög beläggning vid t ex tävling eller på respektive bana rekommendera medlemmarna att spela på den andres bana.

§ 1.

Medlemmar i respektive klubb får köpa en spelrätt med obegränsat spel på den andra banan mot en avgift enligt nedan.

Vid tävlingar betalas enbart ordinarie tävlingsavgift.

2021-01-01 tom 2021-12-31 --- 1 500 kronor

2021-03-01 tom 2021-10-31 --- 1 000 kronor

Erbjudandet gäller för samtliga medlemma förutom de som mellan Perstorp GK och Ljungbyheds GK skiftat medlemskap från 2020 till 2021. Här gäller sk. karens år.

§ 2.

Avgiften enligt § 1 medför inte medlemskap i denna klubb.

§ 3.

Detta avtal gäller 2021-01-01 till 2021-12-31. Eventuell förlängning eller förändring skall vara beslutad senast en månad innan avtalet löper ut.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Ljungbyheds GK och Perstorps GK har erhållit var sitt.

Ljungbyhed 2020-10-04

Ljungbyheds GK och Perstorps GK

Avtalet i pdf tryck här