Lokala ordningsföreskrifter för Ljungbyheds Golfklubb 2023

Bunkerkrattors placering

Bunkerkrattor placeras i bunkern

Hela bunkerkrattan måste placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Företrädesrätt på banan

Företrädesrätt för banpersonal

Banpersonal har alltid företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. Vid allvarlig överträdelse kan anmälan ske till SGFs Juridiska

Företrädesrätt för ensamspelare begränsad

Under högsäsong eller när det är brist på starttider bör en ensam spelare inte spela ensam utan uppmanas att slå följe med andra spelare för att öka antalet tillgängliga starttider.

Företrädesrätt för grupp på hål med högre nummer

Grupp som spelar på hål med högre nummer har företräde framför grupp på hål med lägre nummer. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Företrädesrätt för grupp som börjar ronden på 1:a tee

Grupp som börjar ronden på 1:a tee har rätt att passera en grupp som inte startat på 1:a tee. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Företrädesrätt för grupp som börjar ronden på 1:a tee – fördjupning

Banan bör spelas med hålen i rätt ordningsföljd (se RfG Definitioner Fastställd rond) En grupp som inte spelar hålen i rätt ordningsföljd och hinns upp av en grupp som gör detta, fördröjer spelet för denna och efterföljande grupper.

Klädsel och utrustning

Klädsel

Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset.

Barn i barnvagn tillåtet

Barn i barnvagn får, på egen risk, tas med under sällskapsspel.

Dela utrsutning

I greensome och foursome, där spelarna slår vartannat slag, kan spelarnas klubbor bäras i samma bag utan att det påverkar speltempot. I alla övriga spelformat är det förbjudet att dela klubbor.

Drivingrangebollar

Spel på banan med drivingrangebollar är förbjudet. Bollarna ska återlämnas till rangen och överträdelsen av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Hund i koppel tillåtet

Hund i koppel får, på egen risk, tas med vid sällskapsspel. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater

Spelaren bör försäkra sig om att elektroniska apparater såsom datorer, klockor, mobiltelefoner, stegräknare etc. som medförs på banan har ljudet avstängt för att inte störa andra spelare. Under tävling kan en spelare som upprepade gånger stör andra spelare genom att bryta mot föreskriften anmälas till tävlingsledningen och är överträdelserna grava kan tävlingsledningen diskvalificera spelaren och om en spelare fördröjer spelet genom att använda en elektronisk apparat kan detta ge plikt för otillbörligt dröjsmål.

Skydd av banan

Frosttäckta greener förbjudna att beträda

Det är förbjudet att gå på greener och övningsgreener täckta av frost. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Golfbil köranvisningar

Golfbilar och andra transportmedel får bara köras på vägar, på fairway och i låg semiruff. Det är absolut förbjudet att köra i hög ruff, i hinder eller på green om det inte finns medicinska skäl. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Lägga tillbaka torv

Uppslagen torv på spelfältet ska återplaceras. På tee ska slagmärken lagas med lagningssand. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Speltempo

Paus vid sällskapsspel

Vid sällskapsspel är det tillåtet att ta en paus på högst 10 minuter efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus. Rond med rätt till paus ärhandicapgrundande. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Startintervall

För att skapa bättre speltempo vid sällskapsspel är startintervallet på första tee 10 minuter. Även om det är möjligt att slå ut får gruppen inte starta tidigare. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Säkerhetsföreskrifter

Banarbete pågår

Det är förbjudet att spela innan banarbetarna på hålet gett klartecken. Överträdelse av ordningsföreskrifter kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd,

Åska säkerhetsinformation

Vid åska ta skydd på en lågt belägen plats, undvik öppna ytor och enstaka träd, släpp golfklubban, huka dig och viktigast av allt håll ihop fötterna tätt.

Lokala ordningsföreskrifter fastställda av Ljungbyheds Golfklubbs styrelse 23-05-08