Stadgar Ljungbyheds Golfklubb

Fastställda: 1998-01-14
Ändrade: 2002-11-20, 2004-05-26, 2005-03-31, 2009-12-10, 2011-11-24, 2016-01-27, 2017-11-23, 2021-04-12
Organisationsnummer: 837600-4357
Ljungbyheds Golfklubb är en ideell förening stiftad 1956 med hemort i Ljungbyhed.

IDROTTSRÖRELSENS (Riksidrottsförbundets) verksamhetsidé, vision och värdegrund Definitioner och konstateranden 
Idrottens verksamhetsidé 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.
Idrott är         
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av   
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger       
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott 
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på elitidrott och breddinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse   
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar,       såväl elit som bredd. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition, där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Idrottens vision
Svensk idrott – världens bästa   
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.
Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi skall kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet skall utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med 
Allas rätt att var med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och att leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
Idrottsrörelsen verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet ”Idrotten vill”.  Hela ”Idrotten vill” finns tillgänglig på www.rf.se Idrotten skall bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. Gällande från Riksidrottsmötet 2015.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna skall kunna utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
2 § Sammansättning
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.
3 § Tillhörighet mm
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Skånes Golfdistriktsförbund (GDF) samt Skånes Idrottsförbund (DF)
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
4 § Beslutande organ
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5 § Firmateckning
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en särskild person eller flera.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Golfklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.
7 § Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållanden som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.
8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3-delar av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF.  SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.
9 § Upplösning av golfklubben
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmötet med biträde av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning skall anges att klubbens tillgångar skall användas till ett bestämt ändamål.
Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet                                                                                                                                                 samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart sändas in till SGF.
9a § Förfogande över klubbens tillgångar
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom skall fattas av årsmötet. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i de fall det gäller del av hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4-delar av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar uteblivna inbetalningar som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap i RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen sändas till den som fått avslag på sin ansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap i RF:s stadgar.
Genom beslut av årsmötet får person, på förslag av styrelsen, väljas till Hedersmedlem i klubben. Årsmötet beslutar även om, och i så fall specifikt, vilka avgifter hedersmedlemmen skall befrias från att erlägga.
11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur golfklubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast                     den 30 november och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som vill/ska byta medlemskapstyp skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast  den 30 november.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas göra det inom 30 dagar efter det att denne mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodagen, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur golfklubben.
12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att denne motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enlig 15 kap i RF:s stadgar om medlemmen önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap i RF:s stadgar.
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om klubbens verksamhet
• skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte
• skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte
• skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån
• skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut
• har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt, dock senast ett år efter utträdet
• har inte rätt till klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att deltaga i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdas av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.
Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med                     budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före höst- respektive vårmöte, skall beroende på omständigheterna finnas tillgängliga i tryckt form på plats som anges i kallelsen eller mejlas till medlemmarna eller vara tillgängliga digitalt på klubbens hemsida.
16 § Förslag till ärenden att behandlas på årsmöte
Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.
Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem, får rösträtten utövas genom ombud. Ombud skall uppvisa skriftlig, dagtecknad (samma datum som mötet sker) fullmakt,   och får inte företräda fler än en medlem samt skall själv vara medlem i föreningen.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Yttranderätt på möter tillkommer även närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF samt den som mötet medger sådan rätt
18 § Beslutsförhet
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar, som enligt upprättad röstlängd är närvarande på mötet.
19 § Beslut och omröstning
• Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation (vald med högljutt bifall).
• Beslut enligt §§ 8 och 9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
• Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet röster (enkel relativ majoritet).
• Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
• Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det, skall val ske slutet.
• Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
• Beslut bekräftas med klubbslag.
20 § Valbarhet
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller revisor i klubben. Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben. Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
21 § Ärenden vid årsmöte
Vid Höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt.
3. Framställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a) Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån.
         b) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7.Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
8. Val av
a) Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år.
b.1) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
b.2) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år.
c) Två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga.
e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en skall utses till ordförande.
f) Ombud till GDF:s möten.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor (information, diskussion).
Vid Vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning av resultat- och balansräkningen för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under de senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med resultat-och balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor (information, diskussion).
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller för medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
22 § Extra årsmöte
Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra årsmöte om
1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran.
2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter understiger det antal som anges i § 25 och det medför att styrelsen inte är beslutsmässig enligt § 27 vid styrelsemöte som skall hållas.
3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall sändas en per hushåll.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.
Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

VALBEREDNING

23 § Sammansättning och åligganden
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter och väljs på årsmötet.
Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen.

REVISION

24 § Revision
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSE

25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och 4-6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås och att olika åldersgrupper finns representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Personen får utses till befattning inom styrelsen.
26 § Åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dess stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler.
• verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmötet fastställd budget.
• med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
• ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed.
• lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed.
• förbereda årsmöte.
Ordförande är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen, som styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.
27 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträdet skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarade. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller   vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande  mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.
28 § Överlämnande av beslutanderätten
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommittee, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.